Home » Losser » Geschiedenis

Geschiedenis


Losser is als gemeente ontstaan in 1811 door afscheiding van het Richterambt Oldenzaal. Een zekere binding hield men echter met deze plaats omdat bijvoorbeeld enkele eerste burgemeesters van Losser tevens burgemeester van Oldenzaal waren.

Samenvoeging van marken

Zijn grote omvang verkreeg Losser echter in 1817 toen de marken De Lutte, Beuningen en Berghuizen met Losser tot één gemeente werden verenigd.

Oude kaart Losser
Het grondgebied van Losser had vroeger een flinke omvang.

In latere jaren werden gedeelten van Berghuizen bij Oldenzaal gevoegd en in 1955 werd nagenoeg geheel Noord- en Zuid-Berghuizen door Oldenzaal geannexeerd. Aan de situatie dat Oldenzaal een enclave vormde binnen Lossers grondgebied kwam toen een einde.

Relatief oud dorp

Losser is een relatief oud dorp. Al in de negende eeuw worden enkele boerenerven rond Losser genoemd in oude geschriften. In 1352 wordt gesproken van een parochie Losser (kerspel Lotere) wanneer de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel, den Hof tho Varwick te De Lutte en den Hof tho Lothere (Hof van Losser) verpandt aan de graaf van Solms, heer van Ottenstein. De kerk van de parochie werd toegewijd aan de H. Martinus. De oude toren is nog de enige tastbare herinnering aan deze oude parochiekerk. De exacte bouwdatum hiervan is niet meer te achterhalen, maar ligt vermoedelijk tussen 1200 en 1400.

Hervorming

In 1636 kreeg de Hervorming meer invloed in Losser en kwam de Martinuskerk in handen van de Hervormden. De katholieken weken daarna uit naar de kerkdiensten in het klooster “Maria Vlucht”, gelegen even over de grens bij Glane. Koning Lodewijk droeg de kerk in 1810 weer over aan de katholieken en de toren werd aan de gemeente gegeven. Toen werd ook de huidige Hervormde Kerk (waterstaatskerk) aan het Raadhuisplein gebouwd werd.

Bouw Maria Geboorte Kerk

Door de sterk groeiende bevolking van Losser en daarmee een toename van het aantal gelovigen, was de Kerk op de Markt te klein geworden en werd de huidige Maria Geboorte Kerk gebouwd. In 1904 werd de oude Martinuskerk gesloopt, doch de oude toren bleef bespaard.

Binnen de bebouwde kom van Losser zijn nog steeds een aantal historische gebouwen te vinden, vaak in vakwerkstijl, zoals het Bleekwachtershuisje, Teylershuis, Aleida Leurinkhuis, Heininkshuis, Froonshuis, Bonkenhuis.