Home » Streektaal » Spreuken

Spreuken


Wie hoalt hier van nen kot gebed en ’n langen metwos

A’j wend bint Twents te proaten, möj’t hier um oons nich loaten

Loat mer kuul’n ’t löp wa los

spreuk op tegel: Alleen met de oogn van n aander zee’j oe eagn gebrek ‘t best.

Ok nen döl zeg wal is nen wiez’n sprök

Komt ‘t in, dan köj d’r oet kieken

Wel ne gode vrouw hef, is zonder geld a riek

Koômp de tied dan koomp de plôage

As de keerls wat mankeert, doot de vrouwleu ’t verkeerd

Kom vrou’w wie goat noar berre, waant de leu wilt noar hoes

Mangs is ’t klook da’j oe dom hoold en wie wies is de stille

Doo-t de deur dich, wie stökkert nich veur heel Hengel.

’t Hoes is van mie, mer ’t wief hef’n slöttel

’t Geet oe good, bie al wa-j doot

spreuk op tegel: Ok nen döl zeg wal is nen wiez’n sprök

Mangs wa, ait nich

A’j gen geld hebt, kö’j rustig sloapen

Ie hoowt oew vrouw aait gen geliek te geven, a-j eeren willen mer doot

Wies kieken en niks zeggen, das ’t verstandigste wa-j doan könt

Het slimste van waerken is da-j wat doan möt

‘mienn taanddokter kan der heel wat van’ zear keerl, ‘hee döt oe zulver in de koezn en zölf goold in de knip’

A-j nich valn wilt, mö-j veur de groond goan lign.

A’j nich hebt woar a-j van hooldt, mö-j mer hooldn van wa-j hebt.

spreuk op tegel: bid iej vuur 't ettn? Nee, miene vrouwe kan machtig kokken

Wee klook is, heurt één woord en begrip der twee.

As ’t oe teegnzit, kö-j zölfs verdreenkn in nen leppel water.

As ’t oons good geet, keant alman oons; löp ’t teegn, dan leer wiej de rechte möat kenn.

spreuk op tegel.